Wednesday 28 June 2017
รวมโปรแกรมทัวร์ - ยุโรป
ช่วงเวลาท่องเที่ยว ถึง
ลำดับ รหัสทัวร์ / Tour Code สายการบิน ระยะเวลา โปรแกรมทัวร์ ราคาเริ่มต้น ช่วงเวลาท่องเที่ยว
1 CTT-EUVG-Romantic France QATAR 7วัน4คืน Romantic France ฝรั่งเศส ตอนใต้ 47,900.- ส.ค.-ต.ค.60
2 CTTEU06-2-VT TG 6วัน4คืน Best France (เที่ยว2ปราสาทดัง+ช้อปปิ้งจุใจ) 6D4N 39,900 19-24ก.ย./21-26พ.ย./5-10ธ.ค.60