Monday 11 December 2017
รวมโปรแกรมทัวร์ - ญี่ปุ่น
ช่วงเวลาท่องเที่ยว ถึง
ลำดับ รหัสทัวร์ / Tour Code สายการบิน ระยะเวลา โปรแกรมทัวร์ ราคาเริ่มต้น ช่วงเวลาท่องเที่ยว
1 JJ014-ZG TG 6วัน4คืน KIX19 SUGOI OSAKA TOKYO 47,900 NOV-DEC
2 JJ052-JG TG 6วัน4คืน LOVE HONSHU WINTER NO.1 51,900 DEC
3 JJ053-JG TG 6วัน4คืน LOVE HONSHU WINTER NO.2 56,900 22-27DEC
4 JJ054-JG TG 6วัน4คืน LOVE HONSHU NEW YEAR 62,900 DEC-JAN
5 JJ061-TTN TG 5วัน3คืน TG21-Tokyo-Fuji-Osaka ซุปตาร์ พรมขาว 36,888 DEC-FEB
6 JJ074-ZG XJ 6วัน3คืน NRT13 EXCELLENT TOKYO OSAKA 35,900 JAN-MAR
7 JJ093-IJ XJ 5วัน3คืน XJ88 Golden Route คุ้มเวอร์ A Osaka Tokyo 27,900 JAN-MAR
8 JJ094-IJ XJ 5วัน3คืน XJ77 TOKYO OSAKA GOLDEN ROUTE WINTER 26,900 JAN-MAR
9 JJ121-MJ TG 6วัน4คืน LUXURY HONSHU 89,900 28DEC-2JAN