Wednesday 22 May 2019
วีซ่าท่องเที่ยว
   
Come TrueTravel

รับยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ทุกประเทศ
ให้กับผู้ที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยว แต่ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะติดต่อกับสถานฑูตเพื่อขอ
วีซ่า ซึ่งมีหลายขั้นตอน และยุ่งยากในการจัดเตรียมเอกสารโดยมีทีมงานมืออาชีพให้บริการ
ทำวีซ่าท่องเที่ยว ดำเนินการทุกอย่างให้พร้อมสรรพ จัดเตรียมเอกสาร แนะนำขั้นตอนต่างๆ
เพื่อให้การยื่นวีซ่ากับสถานฑูตง่ายขึ้น ในราคาย่อมเยา

นอกจากนี้ ยังให้บริการด้านข้อมูลการทำวีซ่าท่องเที่ยว อย่างครบถ้วน สำหรับผู้ที่ต้องการ
ข้อมูลในการทำวีซ่าท่องเที่ยว เรารวบรวมเอาข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์เอาไว้
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอกสารต่างๆ ที่ ผู้เดินทางต้องการ ทำวีซ่าท่องเที่ยว จำเป็นต้อง 
เตรียม ที่ตั้งของสถานฑูต ช่วงวัน-เวลาในการยื่นวีซ่า คำแนะนำต่างๆ และ แบบฟอร์ม
ในการขอวีซ่าท่องเที่ยว ของประเทศต่างๆ

 
อาทิเช่น วีซ่ากัมพูชา, วีซ่าจีน, วีซ่าญี่ปุ่น, วีซ่าไต้หวัน, วีซ่าลาว, วีซ่าอิหร่าน, วีซ่าฝรั่งเศส, วีซ่าเยอรมัน, วีซ่าอังกฤษ, วีซ่าอิตาลี, วีซ่าอียิปต์, Schengen Visa, วีซ่าอเมริกา, วีซ่าออสเตรเลีย, วีซ่านิวซีแลนด์
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวีซ่า
สำหรับบางประเทศนั้น ประเทศไทยได้ทำข้อตกลง ยกเว้นวีซ่าให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย โดยสามารถเดินทางไปประเทศนั้น ๆ ได้โดยใช้ เพียงพาสสปอร์ต ไม่ต้องขอวีซ่า แค่ไปประทับตราเป็นหลักฐานการเข้าประเทศ ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเท่านั้น
 
พำนักได้ไม่เกิน 90 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา
 
พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา
 
พำนักได้ไม่เกิน 21 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา
 
พำนักได้ไม่เกิน 14 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา